Polityka transportu towarów niebezpiecznych (LQ) w drogowej sieci kurierskiej K-EX Sp. z o.o.

 

Transport Towarów Niebezpiecznych zarówno w przewozach krajowych jak i międzynarodowych, w spedycji lotniczej, drogowej, morskiej i kolejowej podlega rygorystycznym regulacjom prawnym. Dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, ochrony sprzętu i wyposażenia firmy, oraz bezpieczeństwa innych przesyłek firma K-EX wprowadziła korporacyjne zasady postępowania z Towarami Niebezpiecznymi. Zasady te są w niektórych obszarach bardziej restrykcyjne niż ogólnie obowiązujące przepisy prawne.
Przekazujemy Państwu informacje na temat zasad dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych w ramach drogowej sieci kurierskiej firmy K-EX oraz ograniczenia wynikające z Polityki dotyczącej transportu materiałów niebezpiecznych w odniesieniu do transportu drogowego.

TOWARY NIEBEZPIECZNE
Są to substancje, materiały i przedmioty, których przewóz jest albo zabroniony, albo dopuszczony jedynie na warunkach określonych prawem, w szczególności Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowa ADR). Materiały niebezpieczne podczas transportu mogą stanowić znaczące ryzyko zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa lub mienia.

Materiały niebezpieczne, które są:

 • odpowiednio opakowane,
 • posiadają odpowiednią dokumentację,
 • transportowane zgodnie z międzynarodowymi przepisami,
 • i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska oraz mienia

mogą być przewożone siecią kurierską K-EX.

Przewożenie towarów niebezpiecznych niezgodnie z przepisami jest naruszeniem prawa oraz może być powodem wypadków i narażenia zdrowia i życia ludzi.
ZASADY OGÓLNE
W ramach sieci kurierskiej dopuszczona jest jedna opcja przewozu:
 • LQ (Limited Quantities) – przy zastosowaniu zwolnień dotyczących towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych zgodnie z Działem 3.4 Umowy ADR.
Ponadto K-EX wprowadził dodatkowe restrykcje:
1. Czas transportu dla przesyłek niebezpiecznych nie jest gwarantowany.
2. K-EX nie akceptuje przesyłek w systemie kurierskim wymagających specjalnego wyposażenia pojazdów. Wszelkie zapytania dotyczące możliwości ich transportu należy kierować do Działu Usług Specjalnych oraz Doradcy DGSA na stronie www.k-ex.pl
3. Do każdej przesyłki zawierającej towar niebezpieczny doliczana jest dopłata LQADR. Wysokość tej opłaty można znaleźć w cenniku K-EX, u opiekuna handlowego lub w biurze obsługi klienta.
4. K-EX przyjmuje do transportu tylko substancje niebezpieczne niektórych klas. Tabele nr 1 oraz nr 2 znajdujące się w załączniku do Polityki dotyczącej transportu materiałów niebezpiecznych wymieniają towary akceptowane w sieci kurierskiej K-EX.
WYMAGANIA TRANSPORTOWE dotyczące zapakowania, oznakowania i przwozu towarów niebezpiecznych, zapakowanych w ilościach ograniczonych zgodnie z Działem 3.4 Umowy ADR.
 
 1.

LIMITY (na opakowanie wewnętrzne i sztukę przesyłki)
OBOWIĄZEK NADAWCY

Sprawdzić maksymalną ilość preparatu na opakowanie wewnętrzne.
Ilość dla każdego towaru niebezpiecznego znajduje się w tabeli 3.2 Umowy ADR – dostępna na stronie http://www.doradca-adr.pl/prawo.php

Nie można przekroczyć ilości maksymalnych na opakowanie wewnętrzne i na sztukę przesyłki.

 

2.

FORMA PAKOWANIA

OBOWIĄZEK NADAWCY

Towary niebezpieczne powinny być pakowane wyłącznie w:
a) opakowania wewnętrzne umieszczone w odpowiednich opakowaniach zewnętrznych.
Dopuszcza się używanie opakowań pośrednich. Używanie opakowań wewnętrznych nie jest wymagane w przypadku przewozu przedmiotów, np. aerozoli lub małych naczyń zawierających gaz.
Całkowita masa brutto sztuki przesyłki nie powinna przekraczać 30 kg.

b) W przypadku przedmiotów lub opakowań wewnętrznych zawierających towary niebezpieczne, przewożonych zgodnie z przepisami niniejszego działu, jako opakowania zewnętrzne mogą być stosowane tace obciągnięte folią termokurczliwą lub rozciągliwą,
Opakowania wewnętrzne podatne na pęknięcie lub łatwe przebicie, np. opakowania wykonane ze szkła, porcelany, kamionki lub niektórych tworzyw sztucznych, powinny być umieszczone w odpowiednich opakowaniach pośrednich, spełniających wymagania określone pod 4.1.1.1, 4.1.1.2 i 4.1.1.4 do 4.1.1.8 oraz tak zaprojektowanych, aby spełniały wymagania konstrukcyjne określone pod 6.1.4.
Całkowita masa brutto sztuki przesyłki nie powinna przekraczać 20 kg.
Opakowania wewnętrzne wykonane ze szkła, porcelany lub kamionki, zawierające materiały ciekłe klasy 8, II grupy pakowania, powinny być umieszczone w odpowiednim, sztywnym opakowaniu pośrednim.

 

3.

OPAKOWANIE
OBOWIĄZEK NADAWCY

Skrzynie (pudła, kartony) powinny być wykonane z dobrej jakości tektury litej lub tektury falistej (pojedynczej lub wielowarstwowej), dostosowanej do ich pojemności i przeznaczenia. Wodoodporność powierzchni zewnętrznej powinna być taka, aby powiększenie masy mierzone podczas badania metodą Cobb, polegającej na oznaczaniu absorpcji wody w ciągu 30 minut, nie było większe niż 155 g/m2, zgodnie z normą ISO 535-1991. Tektura powinna być odpowiednio wytrzymała na zginanie. Tektura powinna być w taki sposób przycięta, przegnieciona i nacięta, aby mogła być łączona bez nadmiernego zginania powodującego pęknięcia lub rozerwania na powierzchni. Warstwy pofalowane powinny być trwale sklejone z warstwami zewnętrznymi.
Materiały niebezpieczne powinny być pakowane w opakowania dobrej jakości, które powinny być wystarczająco mocne, aby wytrzymywały wstrząsy oraz czynności ładunkowe występujące normalnie podczas przewozu.
Czynności te obejmują przemieszczanie pomiędzy jednostkami transportowymi lub magazynami, jak również każde zdjęcie z palety lub wyjęcie z opakowania zbiorczego w celu dalszego przenoszenia ręcznego lub mechanicznego.
Opakowania, powinny być wykonane i zamykane w taki sposób, aby w stanie gotowym do przewozu uniemożliwiały jakikolwiek ubytek ich zawartości w normalnych warunkach przewozu, na skutek wibracji, zmian temperatury, wilgotności lub ciśnienia (wynikających na przykład ze zmiany wysokości).
Podczas przewozu, na zewnętrznych częściach opakowania nie powinny znajdować się żadne niebezpieczne pozostałości materiału.
Części opakowań, które stykają się z materiałami niebezpiecznymi:
(a) nie powinny być podatne na oddziaływanie tych materiałów prowadzące do ich zniszczenia lub znacznego osłabienia; oraz
(b) nie powinny powodować niebezpiecznych zjawisk, np. oddziaływać katalitycznie na te materiały lub reagować z nimi.
W razie potrzeby, części opakowań powinny być pokryte odpowiednią wykładziną lub poddane odpowiedniej obróbce.

 

4.

PAKOWANIE RAZEM
OBOWIĄZEK NADAWCY

Materiały niebezpieczne nie powinny być pakowane ze sobą lub z innymi materiałami do tego samego
opakowania zewnętrznego lub do dużego opakowania, jeżeli reagują ze sobą niebezpiecznie i powodują:
(a) spalanie lub wydzielanie znacznych ilości ciepła;
(b) wydzielanie gazów palnych, duszących, utleniających lub trujących;
(c) tworzenie substancji żrących; lub
(d) tworzenie substancji niestabilnych.
Umowa ADR nie zawiera wytycznych dotyczących zgodności materiału konstrukcyjnego opakowania z jego
zawartością. Z tego względu użytkownik nie powinien dokonywać wyboru opakowania bez sprawdzenia, czy
materiał przeznaczony do przewozu jest zgodny z wybranym materiałem konstrukcyjnym opakowania (np.
naczynia szklane są nieodpowiednie dla większości fluorków). W karcie charakterystyki w pkt. 10 powinny
znajdować się informacje dotyczące substancji mogących wywoływać niebezpieczne reakcje z preparatem.

 

5.

OZNAKOWANIE SZTUKI PRZESYŁKI
OBOWIĄZEK NADAWCY

5.1

OZNAKOWANIE ZNAKIEM LQ

Z wyjątkiem transportu lotniczego, sztuki przesyłki zawierające towary niebezpieczne pakowane w
ilościach ograniczonych powinny być zaopatrzone w znak pokazany poniżej.

 

Znak powinien być dobrze widoczny i trwały oraz nie wykazywać znaczącej utraty tych cech w wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych. Część górna, część dolna i obrzeże powinny mieć kolor czarny. Część środkowa powinna mieć kolor biały lub inny odpowiednio kontrastujący. Minimalne wymiary znaku powinny wynosić 100 mm x 100 mm, a minimalna grubość linii obrzeża powinna wynosić 2 mm. Jeżeli jest to uzasadnione wielkością sztuki przesyłki, to podane wymiary mogą być zmniejszone, pod warunkiem, że znak nie będzie mniejszy niż 50 mm x 50 mm i pozostanie dobrze widoczny.

Przepis 3.4.8 Sztuki przesyłki nadawane do przewozu lotniczego zgodnie z przepisami działu 3.4 Instrukcji Technicznych ICAO dotyczących bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych droga lotniczą powinny być zaopatrzone w znak pokazany poniżej.

 

 

5.1

OZNAKOWANIE ZNAKIEM LQ

Strzałki kierunkowe (5.2.1.9.1) z zastrzeżeniem przepisu 5.2.1.9.2 wymagane są na:

 •     opakowania kombinowane z opakowaniami wewnętrznymi zawierającymi ciecz;
 •     opakowania pojedyncze wyposażone w urządzenia odpowietrzające; oraz
 •     naczynia kriogeniczne przeznaczone do przewozu gazu schłodzonego skroplonego,

 

5.2.1.9.2 Strzałki kierunkowe nie są wymagane na:
a) opakowaniach zewnętrznych zawierających naczynia ciśnieniowe, z wyjątkiem naczyń kriogenicznych;
b) opakowaniach zewnętrznych zawierających towary niebezpieczne w opakowaniach wewnętrznych o pojemności nie większej niż 120 ml, jeżeli pomiędzy tymi opakowaniami a opakowaniem zewnętrznym znajduje się materiał absorbujący w ilości wystarczającej do wchłonięcia całej zawartości ciekłej;
c) opakowaniach zewnętrznych zawierających materiały zakaźne klasy 6.2 w opakowaniach pierwotnych o pojemności nie większej niż 50 ml;
d) sztukach przesyłki zawierających materiały promieniotwórcze klasy 7 w sztukach przesyłki Typów: IP-2, IP-3, A, B(U), B(M) lub C;
e) opakowaniach zewnętrznych zawierających przedmioty, które pozostają szczelne we wszystkich położeniach (np. termometry z alkoholem lub rtęcią i aerozole); lub
f) opakowaniach zewnętrznych zawierających towary niebezpieczne w hermetycznie zamkniętych opakowaniach wewnętrznych o pojemności nie większej niż 500 ml każde.

Oznakowanie to zgodnie z normą ISO 780:1997 powinno być naniesione na dwóch przeciwległych pionowych bokach sztuki przesyłki, a groty strzałek powinny być skierowane ku górze. Strzałki kierunkowe powinny być umieszczone w polu prostokąta o wymiarach proporcjonalnych do wielkości sztuki przesyłki i zapewniających dobrą ich widoczność. Naniesienie kształtu prostokąta wokół strzałek nie jest konieczne.
Strzałki powinny być umieszczone na dwóch przeciwległych pionowych bokach sztuki przesyłki.

 

5.3

OZNAKOWANIE OPAKOWANIA ZBIORCZEGO

Oznakowanie napisem „opakowanie zbiorcze”. Minimalna wielkość 12 mm.
Oznakowanie strzałkami kierunkowymi z 2 przeciwległych stron.
Widoczne z zewnątrz oznakowanie rombem lub ponowienie znaku na zewnątrz opakowania zbiorczego.

OPAKOWANIE ZBIORCZE oznacza opakowanie użyte przez jednego nadawcę w celu umieszczenia w nim jednej lub więcej sztuk przesyłki, zgrupowanych w jednostkę łatwiejszą do manipulowania i układania podczas przewozu. Przykładami opakowań zbiorczych są:
a) taca ładunkowa taka jak paleta, na której umieszczono kilka sztuk przesyłki lub spiętrzono je i zabezpieczono za pomocą folii rozciągliwych, termokurczliwych lub taśm, albo w inny odpowiedni sposób; lub
b) zewnętrzne opakowanie ochronne takie jak skrzynia lub klatka.

6.

INFORMOWANIE PRZEWOŹNIKA O MASIE BRUTTO TOWARÓW NA LQ
OBOWIĄZEK NADAWCY

Przed rozpoczęciem przewozu, nadawcy towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych powinni poinformować PISEMNIE przewoźnika o całkowitej masie brutto nadawanych towarów.
Na liście przewozowym w rubryce „Opis towaru” lub „Opis zawartości” musi znaleźć się zapis:
1.„LQ wraz z czterocyfrowym numerem poprzedzonym literami UN np. „LQ UN 1133”,
2. dołączona karta/y charakterystyki,
3. informacja o całkowitej masie brutto nadawanych towarów.

 

7.

INFORMOWANIE PRZEWOŹNIKA O CZYNNIKU CHŁODZĄCYM

OBOWIĄZEK NADAWCY

Towary niebezpieczne używane podczas przewozu, jako chłodziwo lub czynnik chłodzący, dotyczy:

 • suchego lodu (UN1845),
 • azotu schłodzonego skroplonego (UN1977)
 • argonu schłodzonego skroplonego (UN 1951).

Na liście przewozowym w rubryce „Opis towaru” lub „Opis zawartości” musi znaleźć się zapis informujący o rodzaju czynnika chłodzącego, np.:
„UN 1845 SUCHY LÓD JAKO CZYNNIK CHŁODZĄCY”
Sztuki przesyłki z towarem niebezpiecznym używanym do chłodzenia lub klimatyzowania powinny być oznakowane nazwą tego towaru uzupełnioną odpowiednio wyrazami: „JAKO CHŁODZIWO” lub „JAKO CZYNNIK CHŁODZĄCY”.
Dokument przewozowy powinien zawierać dodatkowe informacje, np.: „UN1845 Dwutlenek węgla, stały, jako chłodziwo”.

8.

UPRAWNIENIA KIEROWCY

OBOWIĄZEK PRZEWOŹNIKA

Kierowca pojazdu powinien być przeszkolony zgodnie z przepisami 1.3 Umowy ADR. Wymaganie obowiązuje od dnia 1.07.2015 r.

9.

OZNAKOWANIE POJAZDU/KONTENERA
OBOWIĄZEK PRZEWOŹNIKA

9.1

OZNAKOWANIE POJAZDU/KONTENERA Z PRZESYŁKAMI NA LQ

Jednostki transportowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, przewożące sztuki przesyłki z towarami niebezpiecznymi pakowanymi w ilościach ograniczonych, powinny być oznakowane z przodu i z tyłu zgodnie z przepisami rozdziału 3.4.15, z wyjątkiem przypadku, gdy są one oznakowane tablicami barwy pomarańczowej zgodnie z przepisami rozdziału 5.3.2.

Kontenery przewożące sztuki przesyłki z towarami niebezpiecznymi pakowanymi w ilościach ograniczonych, znajdujące się na jednostkach transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, powinny być oznakowane na wszystkich czterech ścianach bocznych zgodnie z przepisami 3.4.15, z wyjątkiem przypadku, gdy naniesiono na nie nalepki zgodnie z przepisami 5.3.1.

Jednostka transportowa użyta do przewozu nie wymaga oznakowania, z wyjątkiem przypadku, gdy oznakowanie kontenerów nie jest widoczne z zewnątrz tej jednostki. Jeżeli oznakowanie to nie jest widoczne, to takie samo oznakowanie powinno być naniesione z przodu i z tyłu jednostki transportowej.
Dla tak oznakowanego pojazdu/kontenera obowiązuje zakaz wjazdu do tunelu kategorii E.

 

9.2

OZNAKOWANIE POJAZDU/KONTENERA Z PRZESYŁKAMI SCHŁADZANYMI SUCHYM LODEM
OBOWIĄZEK PRZEWOŹNIKA

Pojazdy i kontenery zawierające materiały używane podczas przewozu do chłodzenia lub klimatyzowania powinny być oznakowane znakiem ostrzegawczym określonym pod 5.5.3.6.2 Umowy ADR (wskazanym poniżej). Znak powinien być naniesiony na każdym wejściu, w miejscu gdzie będzie dobrze widoczny dla osób otwierających lub wchodzących do pojazdu lub kontenera.
Znak ten powinien pozostać na pojeździe lub kontenerze  do czasu spełnienia następujących wymagań:
a) Pojazd lub kontener został przewietrzony w celu usunięcia niebezpiecznych pozostałości chłodziwa lub czynnika chłodzącego; oraz
b) Towary chłodzone lub klimatyzowane zostały rozładowane.

Znak ostrzegawczy powinien mieć kształt prostokąta o szerokości co najmniej 150 mmi wysokości co najmniej 250 mm. Znak ostrzegawczy powinien zawierać:
a) Wyraz „UWAGA” naniesiony  czerwonymi lub białymi literami o wysokości co najmniej 25 mm, w języku polskim, a w przypadku przesyłek międzynarodowych również języku angielskim lub niemieckim, lub francuskim
b) Nazwę towaru chłodzącego zgodnie z Tabelą A Umowy ADR uzupełnioną wyrazami JAKO CHŁODZIWO lub jako CZYNNIK CHŁODZĄCY naniesionymi pod rysunkiem na białym tle, czarnymi literami o wysokości co najmniej 25 mm, w języku polskim, a w przypadku przesyłek międzynarodowych również języku angielskim lub niemieckim, lub francuskim

W przypadku suchego lodu obowiązują 2 napisy w dwóch liniach (pisane dużymi literami w dwóch liniach, wysokość co najmniej 25 mm).
* „DWUTLENEK WĘGLA, STAŁY,
** „JAKO CZYNNIK CHŁODZĄCY” lub odpowiednio „JAKO CZYNNIK KLIMATYZUJĄCY”

 

 

 

 

 • Pomoc techniczna
 • Stara wersja systemu
  Złóż zlecenie
  Track & Trace
© 2016 K-EX Sp. z o.o.